REGULAMIN

Serwisu internetowego i świadczenia usług cateringowych przez cooKING Catering

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług cateringowych przez cooKING Catering, ul Folwarczna 68, 62-081 Przeźmierowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, NIP 7781422891 a także funkcjonowanie, ogólne zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego udostępnionego pod adresem: www.cookingcatering.com.pl (dalej jako „Usługodawca” lub „Sprzedawca”)

 • 1 Definicje
 1. Serwis/Serwis internetowy – serwis internetowy usługodawcy dostępny pod adresem www.cookingcatering.com.pl
 2. Usługodawca/sprzedawca – cooKING Catering, ul Folwarczna 68, 62-081 Przeźmierowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, NIP 7781422891
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; osoba, jednostka która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą.
 4. Dieta/usługa– usługa lub usługi cateringowe wybrane przez Klienta, spośród zestawów oferowanych przez Sprzedawcę:
  • Zestaw optymalny (1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2000 kcal)
  • Zestaw bezglutenowy ( 1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2000 kcal)
  • Zestaw wegański (1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2000 kcal)
  • Zestaw wegetariański (1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2000 kcal)
  • Zestaw sportowy (2000 kcal, 3000 kcal, 4000 kcal,)
  • Zestaw bez laktozy (1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2000 kcal)
  • Zestaw bez laktozy/bez glutenu (1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2000 kcal)
  • Zestaw kektogeniczny (1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal )
  • Zestaw Low carb ( 1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal )
  • Zestaw dr Dąbrowska ( 700 kcal )
  • Detox Sokowy (1000kcal), realizowana przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie oraz w Umowie zgodnie z Regulaminem. Każdy z zestawów dostarczony jest w opakowaniu zbiorczym w zamkniętych szczelnie pojemnikach przeznaczonych do przechowywania żywności wraz z naklejoną informacją o rodzaju posiłku, wartościach odżywczych oraz warunkach przechowywania.
 1. Cennik– cennik Usług Sprzedawcy dostępny na stronie Serwisu Internetowego.
 2. Adres -lokalizacja dostawy Usługi wskazana przez Klienta podczas składania zamówienia, pod którą Usługodawca będzie dostarczał Usługę, obejmujący: ulicę, nr domu/nr mies
 3. Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pomocą Serwisu internetowego, telefonicznie, e- mail której przedmiotem jest zamówienie przez Klienta Diety/usługi.
 4. Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie (w tym danych adresowych Klienta oraz historii jego zamówień) znajdujący się w systemie teleinformatycznym Usługodawcy.
 5. Panel klienta – bezpośredni system zamawiania diet
 6. Okres abonamentowy – okres czasu, w trakcie którego Usługodawca realizuje na rzecz Klienta usługę.
 7. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Serwisie i umożliwiający dokonanie zamówienia Usługi oraz określenie warunków jej świadczenia, w tym rodzaju, ilości, czasu.
 9. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia, telefonicznie, mailowo i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usługi ze Sprzedawcą, zgodnie z postanowieniami zawartymi w dalszej części regulaminu
 10. Regulamin– niniejszy regulamin korzystania z Serwisu Internetowego oraz Usługi
 11. KODEKS CYWILNY– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • 2 Postanowienia ogólne
 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych szczegółowo w Regulaminie.
 2. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego i Usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego a także zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Usługodawcę określa „Polityka prywatności” Serwisu.
 4. Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi wszystkie niezbędne składniki (w tym koszty dostawy)a także podatek od towarów i usług ( 8% VAT). W przypadku gdyby cena usługi miała ulec zmianie z uwagi na indywidualne potrzeby, zamówienia Klienta, miejsce dostawy wówczas ceny te mogą uleć zmianie i każdorazowo będą ustalane indywidualnie przez Usługodawcę z Klientem.
 • 3 Rodzaje usług i ogólne warunki ich świadczenia
 1. Usługodawca za pomocą Serwisu świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:

1.1. prowadzenie Konta klienta w Serwisie,

1.2. umożliwienie składania zamówień na usługi za pomocą Formularza zamówienia.

 1. Umowa o świadczenie usługi, o której mowa w ust. 1. 1.1, zawierana jest z Klientem na czas nieokreślony w momencie dokonania przez niego prawidłowej rejestracji w Serwisie internetowym. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@cookingcatering.com.pl. Klient może także samodzielnie zrezygnować z dalszego korzystania z Konta poprzez usunięcie Konta. Usunięcie Konta nie ma wpływu na realizację uprzednio zakupionych Usług.
 2. Umowa o świadczenie usługi, o której mowa w ust. 1 1.2., zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Usługodawcy.
 3. Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę:

– urządzenie z dostępem do sieci Internet,

– przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies oraz Java Script,

– dostęp do poczty elektronicznej.

 • 4 Warunki korzystania przez klienta z formularza zamówienia
 1. Pełne korzystanie z Formularza Zamówienia w sposób umożliwiający złożenie Zamówienia nie wymaga posiadania Konta przez Klienta i zalogowania się na nie. W przypadku jednak posiadania Konta lub jego utworzenia w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia, w ramach Konta zostanie zapisana historia składanych Zamówień.
 2. Korzystanie z Formularza Zamówienia zaczyna się z chwilą rozpoczęcia przez Klienta jego uzupełniania na stronie Serwisu, poprzez wybór rodzaju Usługi i określenie pozostałych warunków świadczenia Usługi spośród dostępnych w Formularzu Zamówienia.
 3. Złożenie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie kolejnych kroków: po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „zapłać” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych lub zaprzestania składania Zamówienia.
 4. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, miejsce dostawy Usługi (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres dostaw weekendowych/świątecznych, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, preferowane godziny dostawy spośród dostępnych w Formularzu Zamówienia oraz danych dotyczących świadczenia Usługi: rodzaj Usługi, ilość, okres i data rozpoczęcia świadczenia Usługi, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 • 5 Warunki korzystania przez Klienta z konta
 1. Rozpoczęcie korzystania z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Klienta tj. wypełnieniu formularza rejestracji, kliknięciu pola akcji oraz potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej.
 2. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, hasło oraz danych dotyczących świadczenia ewentualnych Usług: adres Usługi (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres dostaw weekendowych/świątecznych, preferowane godziny dostawy spośród dostępnych.
 3. Utworzenie Konta możliwe jest także podczas składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia, należy postępować zgodnie z podaną wówczas instrukcją.
 4. Klient obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta.
 • 6 Przedmiot zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa lub usługi cateringowe wybrane przez Klienta, spośród zestawów oferowanych przez Usługodawcę:
  • Zestaw optymalny (1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2000 kcal)
  • Zestaw bezglutenowy ( 1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2000 kcal)
  • Zestaw wegański (1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2000 kcal)
  • Zestaw wegetariański (1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2000 kcal)
  • Zestaw sportowy (2000 kcal, 3000 kcal, 4000 kcal,)
  • Zestaw bez laktozy (1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2000 kcal)
  • Zestaw bez laktozy/bez glutenu (1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2000 kcal)
  • Zestaw kektogeniczny (1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal )
  • Zestaw Low carb ( 1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal )
  • Zestaw dr Dąbrowska ( 700 kcal )
  • Detox Sokowy (1000kcal), realizowana przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie oraz w Umowie zgodnie z Regulaminem. Każdy z zestawów dostarczony jest w opakowaniu zbiorczym w zamkniętych szczelnie pojemnikach przeznaczonych do przechowywania żywności wraz z naklejoną informacją o rodzaju posiłku, wartościach odżywczych oraz warunkach przechowywania.
 2. Każdy z zestawów dostarczony jest w opakowaniu zbiorczym w zamkniętych szczelnie pojemnikach przeznaczonych do przechowywania żywności wraz z naklejoną informacją o rodzaju posiłku, wartościach odżywczych oraz warunkach przechowywania.
 3. Posiłki po dostarczeniu do czasu spożycia powinny być przechowywane w lodówce.
 4. Każdy zestaw jest zapakowany w torbę z logo usługodawcy, opatrzony kartką z rodzajem diety i jej zawartością oraz danymi klienta umożliwiającymi dostarczenie usługi.
 • 7 Złożenie zamówienia i zawarcie umowy
 1. Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie Usługi przez Usługodawcę na rzecz Klienta jest uprzednie złożenie przez Klienta Zamówienia oraz następnie potwierdzenie jego otrzymania i przyjęcie przez Usługodawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 1. Zamówienie Usługi/diety następuje poprzez złożenie przez Klienta dyspozycji zamówienia usługi/diety na trzy sposoby:
  1. Telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 pod numerem telefonu + 48 796 702 911 wraz z e-mailowym potwierdzeniem zamówienia
  2. Na stronie cookingcatering.com.pl w dedykowanym panelu klienta dostępnym 24 godziny na dobę, za pomocą Formularza Zamówienia
  3. E-mailowo na adres hello@cookingcatering.com.pl
 2. Każdorazowo Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych i parametrów potrzebnych do realizacji usługi. W przypadku braków uniemożliwiających prawidłową realizację usługi, usługodawca jest uprawniony do wstrzymania się z realizacja usługi do czasu ich uzupełnienia.
 3. Klient jest zobowiązany do poinformowania Usługodawcy o wszystkich alergiach pokarmowych, chorobach, uczuleniach oraz innych okolicznościach mogących mieć wpływ na zdrowie i samopoczucie Klienta, w szczególności w zakresie zamówionej przez siebie usługi. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne następstwa zdrowotne korzystania z zamówionej przez Klienta zgodnie ze swoimi oczekiwaniami usługi cateringowej, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Usługodawcy o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.
 4. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu hello@cookingcatering.com.pl oraz jednocześnie je przyjmuje. Jest to moment zawarcia umowy o świadczenie Usługi. Rozpoczęcie realizacji Usługi uzależnione jest od daty rozpoczęcia Usługi wskazanej w przyjętym Zamówieniu, daty złożenia zamówienia oraz od uprzedniego dokonania płatności przez Klienta zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie.
 5. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i zawarcia umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o zawarciu umowy o świadczenie Usługi.
 6. Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń co do treści zawartych w potwierdzeniu zamówienia w ciągu 6 godzin od otrzymania wiadomości od Usługodawcy. Niezgłoszenie zastrzeżeń w zakreślonym terminie jest równoznaczne z akceptacją warunków zamówienia.
 7. Klient ma prawo zamówienia maksymalnie jednej Diety jako zestaw próbny. Kolejne zamówienia będą traktowane jako złożenie zamówienia na Dietę w regularnej cenie.
 8. Realizacja usługi, co do zasady następuje od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego przez Klienta z uwzględnieniem poniższych zasad:
 1. Zamówienie złożone przez Klienta w dzień roboczy, zgodnie z ww. w ust. 2 alternatywnymi formami, do godziny 14:00 będzie zrealizowane najwcześniej następnego dnia roboczego, po dokonaniu przez Klienta płatności za usługę na jeden dzień roboczy przed jego realizacją przelewem lub za pomocą płatności online, do godz. 14:00
 2. Zamówienie złożone przez Klienta po godzinie 14:00 oraz w soboty, niedziele, święta będą zrealizowane najwcześniej od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia, po dokonaniu przez Klienta płatności za usługę na jeden dzień roboczy przed jego realizacją przelewem lub za pomocą płatności online do godz. 14:00
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez:

– udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego

– przesłanie Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz warunków zawartej umowy na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa w pierwotnym terminie ze względu na przyczyny niezależne od Usługodawcy, a których usunięcie nie jest możliwe.
 • 8 Płatność
 1. Usługodawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:

Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy usługodawcy nr 72 2490 0005 0000 4530 2041 5346

 1. Przelew online i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem płatności online
 2. Płatność z wykorzystaniem vouchera.
 3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności za Usługę w pełnej wysokości, najpóźniej do godziny 14:00 na 1 Dzień Roboczy przed dniem rozpoczęcia Usługi wskazanym w przyjętym Zamówieniu.
 4. Za dzień płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego klienta – konieczne przesłanie potwierdzenia płatności w formie PDF na adres mailowy: hello@cookingcatering.com.pl lub w przypadku płatności online dzień otrzymania potwierdzenia zapłaty od operatora.
 5. Usługodawca jest uprawniony do wstrzymania rozpoczęcia usługi i jej wykonania do czasu nieopłaconego całkowicie zamówienia przez Klienta i braku otrzymania/przesłania potwierdzenia zapłaty
 6. W przypadku zmiany Diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, Klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 14:00 dnia poprzedzającego dostawę. Ww. postanowienia wcześniejszy ustępów stosuję się odpowiednio.
 7. Usługodawca w związku z §2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwolniony jest z wydawania Klientowi paragonu fiskalnego. Na życzenie Klienta po otrzymaniu stosownych danych Usługodawca wystawia fakturę VAT.
 • 9 Koszty, sposoby i terminy dostawy usługi
 1. Dostawa w ramach realizacji Usługi dostępna jest na obszarze wskazanym w zakładce informacyjnej dostępnej na stronie Serwisu Internetowego.
 2. Poza wskazanymi miastami głównymi realizowane są również dostawy w okolicznych miejscowościach.
 3. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Usługodawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Dodatkowo w sytuacji niemożności realizacji dostawy pod podany adres, Klient jest o tym informowany.
 4. Koszt dostawy jest wliczony w cenę Usługi. W przypadku dodatkowych kosztów, związanych z dostarczeniem diety poza teren wliczony w Cenę, którymi zostałby obciążony Klient, koszt taki zostanie uprzednio ustalony z Klientem przed zawarciem umowy.
 5. Dostawa realizowana jest przez usługodawcę lub na zlecenie usługodawcy.
 6. Dostawa jest realizowana zgodnie z zawartą umową– od dnia oraz przez okres i pod ustalony adres, z uwzględnieniem poniższych zasad dotyczących rozpoczęcie realizacji Usługi (dostaw):
  1. w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Usługodawcy płatnością Klienta za Usługę w Dniu Roboczym do godziny 14:00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od następnego Dnia Roboczego po tym dniu, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego w przyjętym Zamówieniu;
  2. w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Usługodawcy płatnością Klienta za Usługę w Dniu Roboczym po godzinie 14:00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od drugiego Dnia Roboczego po tym dniu, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego w przyjętym Zamówieniu.
 7. Dostawa jest realizowana w dni robocze w godzinach podanych w Formularzu .
 8. Klient ma możliwość  wyboru preferowanej godziny dostawy w dostępnym przedziale czasowym, aczkolwiek wybór taki nie jest bezwzględnie wiążące dla Usługodawcy, który ważnych przyczyn może dokonać dostawy w całym podanym przedziale czasowym. W przypadku Usługi obejmującej także dni niebędące Dniami Roboczymi, dostawa posiłków na te dni w ramach Usługi dokonywana jest w ostatni Dzień Roboczy poprzedzający te dni, chyba że Usługodawca i Klient ustalą dostawę w inny sposób.
 9. Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania okresu abonamentowego po wcześniejszym zgłoszeniu do usługodawcy za pośrednictwem poczty e-mail, telefonicznie lub przez Panel Klienta. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem 2 dni roboczych (48h) do godziny 14.00. Okres abonamentowy zostanie przedłużony o ilość dni, w których doszło do wstrzymania dostawy.
 10. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz. 14.00 dnia poprzedzającego dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 11. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Usługodawcy (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie diety, a Klientowi nie przysługuje możliwość reklamacji, rekompensaty ani odszkodowania.
 12. W przypadku kradzieży paczki, która została dostarczona do Klienta usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie diety. Klientowi nie przysługuje możliwość reklamacji, rekompensaty lub odszkodowania. Dostarczenie pod wskazany adres paczki jest dokumentowane wykonaniem zdjęcia przez usługodawcę.
 • 10 Hasła rabatowe, vouchery, promocje
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Usług oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Ewentualne zmiany cen Usług obowiązują od momentu wprowadzenia ich na stronę Serwisu Internetowego i nie dotyczą Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem oraz nie naruszają już zawartych umów.
 2. Poniższe postanowienia dotyczące voucherów i haseł rabatowych mają zastosowanie, chyba że odrębny regulamin, zapisy i warunki korzystania z danego voucheru lub hasła rabatowego stanowi inaczej.
 3. Przeprowadzane przez usługodawcę akcje promocyjne nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin, warunki danej promocji stanowi inaczej. Szczegółowe informacje zawarte są każdorazowo w warunkach lub regulaminie danej promocji.
 4. W trakcie wypełnienia Formularza Zamówienia Klient podaje kod vouchera lub hasła rabatowego. W przypadku Zamówienia składanego za pośrednictwem poczty elektronicznej Klient podaje kod voucher lub hasło rabatowe w treści wiadomości.
 5. Voucher to bon towarowy o oznaczonej na nim wartości, uprawniający Klienta do jednorazowego wykorzystania go zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz warunkami na nim podanymi, w oznaczonym na nim terminie oraz o wartości na nim zapisanej. Bon towarowy nie jest Usługą, lecz jedynie dokumentem uprawniającym Klienta do dokonania za jego pomocą płatności. Zastępuje on środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się Usługi w Serwisie, ale sam nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 6. Klient ma prawo zrealizować voucher także w przypadku Usługi, której wartość przekracza wartość nominalną vouchera, z zastrzeżeniem, że w takim wypadku Klient obowiązany jest uiścić pozostałą część Ceny korzystając z pozostałych dostępnych sposobów płatności w Serwisie. W przypadku Usługi, której wartość jest mniejsza niż wartość zapisana na realizowanym voucherze, Klient nie jest uprawniony do otrzymania środków pieniężnych stanowiących różnicę między wartością Usługi, a wartością zapisaną na voucherze. Klient nie jest także upoważniony do ponownego wykorzystania vouchera.
 7. Hasło rabatowe nie podlega wymianie na gotówkę, a jedynie uprawnia Klienta do otrzymania jednorazowego rabatu na Usługi.
 8. Klient nie może jednocześnie skorzystać z promocji, vouchera oraz hasła rabatowego. Hasło rabatowe oraz voucher nie łączą się z innym hasłem rabatowym lub voucherem, chyba że warunki promocji wyraźnie stanowią inaczej.
 • 11 Umowne warunki odstąpienia od umowy
 1. Niniejszy paragraf reguluje umowne prawo odstąpienia od umowy zastrzeżone dla obu stron umowy, to jest dla Usługodawcy oraz dla Klienta.
 2. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi, bez podania przyczyny w terminie do godziny 14:00 na 1 Dzień Roboczy przed dniem rozpoczęcia Usługi wskazanym w przyjętym Zamówieniu.
  1. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@cookingcatering.com.pl
  2. usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie wskazał bądź zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi bez podania przyczyny w terminie do 3 Dni Roboczych przed dniem rozpoczęcia Usługi wskazanym w przyjętym Zamówieniu.
 4. Umowne prawa odstąpienia, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu mają charakter dodatkowy, dobrowolny i nie wyłączają, nie zawieszają ani nie ograniczają innych praw Klienta przewidzianych przepisami prawa.
 • 12 Ustawowe warunku odstąpienia od umowy przez konsumenta
 1. Niniejszy paragraf ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami i dotyczy umów zawieranych między nimi, a Usługodawcą.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Z zastrzeżeniem paragrafu 9 ust. 2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem paragrafu 10 ust. 4 Regulaminu.
 4. Jeżeli Klient konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o jej świadczenie, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 5. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@cookingcatering.com.pl .
 6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 7. Wzór formularza odstąpienia od umowy, zawarty w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, stanowi załącznik nr 1
 • 13 Reklamacja, postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego oraz świadczeniem Usług Klient może złożyć drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: hello@cookingcatering.com.pl
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. Reklamacja powinna być złożona jak najszybciej, w terminie 24 godzin od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Zasadne jest również reklamowaną dietę (zamówienie) przekazać dostawcy (kurierowi) Usługodawcy następnego dnia roboczego
 3. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Klient otrzyma Dietę zgodnie z uprzednim zamówieniem następnego dnia roboczego lub zwrot pieniędzy na wskazany przez klienta rachunek bankowy.
 1. Reklamacja może zostać zgłoszona na formularzu.
 • 14 Odpowiedzialność
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta klienta w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Blokada Konta klienta następuje na okres dwóch tygodni miesiąca. W przypadku gdy Klient po zablokowaniu Konta klienta w dalszym ciągu dokonuje naruszeń, o których mowa powyżej, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta klienta.
 4. Usługodawca poinformuje Klienta o planowanym podjęciu działań, o których mowa w ust. 3 z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem wskazując na podstawy zablokowania bądź usunięcia Konta klienta.
 5. Blokada bądź usunięcie Konta klienta nie powoduje automatycznego przerwania lub zawieszenia realizacji zamówienia zgodnie z Okresem abonamentowym.
 • 15 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Klient będący Konsumentem posiada również możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient będący konsumentem ma prawo:
 2. do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
 3. do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą;
 4. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
 5. Pod adresem //ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu
 • 16 Postanowienia końcowe
 1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: hello@cookingcatering.com.pl i pozostałe adres e-mail podane w zakładce „Kontakt” na stronie Serwisu Internetowego) za pośrednictwem których można wymieniać informacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez usługodawcę.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 3. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Serwisu internetowego korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy usługodawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. Załączniki do Regulaminu stanowi jego integralną część.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.10.2018 r.

Załącznik

załącznik nr 1 do regulaminu