Tylko 3 kroki do pysznego jedzenia!

Zamówienie
Dostawa
smakowanie

Polityka prywatnośći

Podstawę niniejszego obowiązku informacyjnego stanowi art. 13 RODO

Administrator danych osobowych

Podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Cooking Catering Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Babimojskiej 6 (dalej „Cooking Catering”) firma cateringowa, specjalizująca się w dietach ekologicznych i naturalnych.

Kontakt w sprawie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Aby uzyskać informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych przez Cooking Catering, należy skontaktować się na poniższe adresy: adres e-mail: kontakt@cookingcatering.com.pl lub adres pocztowy: Cooking Catering Sp. z o.o., ul. Babimojska 6, 60-161 Poznań.

Źródło pozyskania Państwa danych osobowych

Państwo dobrowolnie przekazali swoje dane osobowe podczas zakładania konta, a następnie w związku ze składaniem zamówień na produkty firmy Cooking Catering

Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonywania zawartej z Państwem umowy, w szczególności do:

 • umożliwienia świadczenia usług cateringowych poprzez składanie zamówień drogą elektroniczną, a także telefoniczną, w tym dokonywania transakcji i płatności za produkty i usługi zakupione od Cooking Catering;

 • zakładania i zarządzania kontami, oraz zapewnienia odpowiedniej obsługi kont, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • realizacji zamówień, tj. produkcji i dostarczania;
 • postępowania reklamacyjnego;
 • uzyskania informacji związanych ze świadczeniem usług. rozliczeń podatkowych i rachunkowych.

Ze względu na prawnie uzasadniony interes Cooking Catering Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:

 • dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert na podstawie wcześniejszych zamówień;

 • prowadzenia wobec Państwa działań marketingowych lub udostępnianie usług i towarów osób trzecich;

 • kontaktowania się w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e-mail bądź telefon;

 • zapewnienia obsługi usług płatniczych;
 • prowadzenia badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności strony internetowej i logistycznych rozwiązań firmy Cooking Catering, tj. w celu poprawy działania usług, dostarczania produktów oraz poszerzania oferty;

 • przekazywania Państwa zleceń działowi obsługi, także w przypadku, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mają Państwo możliwość wziąć udział;

 • windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

 • prowadzenie analiz statystycznych;

 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych;

 • wypełnienia obowiązków ciążących na Cooking Catering wynikających z przepisów prawa.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, może zostać wycofana w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

Wymagane dane osobowe

W celu świadczenia usług przez Cooking Catering, wymagane jest podanie poniższych danych:

 • imię, nazwisko, numer telefonu, adres, adres e-mail i hasło (w przypadku konta zwykłego) lub

 • imię, nazwisko, numer telefonu, adres, adres e-mail i hasło, NIP i adres firmy (w przypadku konta dla firm).

Dane te są obligatoryjne do świadczenia usług w sposób właściwy przez Cooking Catering, niepodanie którejkolwiek informacji skutkować będzie brakiem możliwości wypełnienia zawartej z Państwem umowy.

Udostępnienie przez Państwa swoich danych osobowych firmie Cooking Catering jest dobrowolne, chyba, że wymagają tego przepisy prawa.

Uprawnienia klientów

Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, Cooking Catering zapewnia pełną ochronę i realizację Państwa praw do:

– dostępu do danych (tzw. Prawo dostępu);

– sprostowania danych;

– usunięcia danych;

– ograniczenia przetwarzania danych;

– przenoszenia danych;

– niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a w szczególności profilowaniu;

– wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Uprawnienia te przysługują w razie:

 • nieprawidłowości lub niekompletności danych; (sprostowanie)
 • wygaszenia celów na jakie zostały zebrane, cofnięcia zgody, zgłoszenia sprzeciwu, przetwarzania niezgodnego z prawem, usunięcia w wyniku obowiązku nałożonego na Cooking Catering przez przepisy prawa lub zebrania danych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dzieciom (tj. osobom w wieku poniżej 16 roku życia; (usunięcie)

 • czasowe ograniczenie przetwarzania w celu wykrycia nieprawidłowości w przetwarzaniu danych, pomimo bezprawnego wykorzystania wyrażania zgody na przetwarzanie danych, braku obligatoryjności udostępniania danych firmie Cooking Catering, ale wystąpienia potrzeby przetwarzania na cele postępowań sądowych lub dochodzenia roszczeń, których Państwo jesteście stroną, a także w razie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na czas ustalania zasadności względem przepisów prawa wniesionego sprzeciwu; (ograniczenie przetwarzania danych)

 • przetwarzania danych na podstawie zgody lub umowy, a także przetwarzania automatycznego. (żądanie przeniesienia danych) w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Cooking Catering danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Okoliczności w których możliwe jest wniesienie sprzeciwu.

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźliście,
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane do tego celu.

Prawo sprzeciwu jest wiążące od 25 maja 2018 roku.

Udostępnianie danych osobowych przez Cooking Catering

Dane zostają udostępniane podmiotom wspierającym Cooking Catering w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli, które zapewniają usługi płatnicze, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę klientów firmy Cooking Catering, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym zwalczającymi oszustwa i nadużycia.

Długość przechowywania danych osobowych

Dane osobowe zostają przechowywane przez czas obowiązywania umowy zawartej Państwem a Cooking Catering, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowywanie następuje także dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mają Państwo możliwość udziału – Cooking Catering będzie przetwarzać dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych dane będą przechowywane przez okres, w którym spółka Cooking Catering zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Przekazywanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG): Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar państw EOG

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), stąd nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Cooking Catering może polegać na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o klientach, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.