Kontakt

REGULAMIN

Serwisu internetowego i świadczenia usług cateringowych przez cooKING Catering

Dziękujemy za odwiedzenie strony naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://cookingcatering.com.pl/ (dalej jako: „cooKING”, „Serwis Internetowy” lub „Serwis”).

 

Za pomocą cooKING możliwe jest zamówienie usługi przygotowania i dostawy posiłków wskazanych na stronie Serwisu w ramach cateringu dietetycznego realizowanej przez właściciela Serwisu Internetowego (dalej jako: „Usługa” lub „Dieta”).

 

Serwis Internetowy chroniony jest prawem autorskim, prawem własności intelektualnej oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz ich poszczególne elementy, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich. Korzystanie z cooKING możliwe jest na warunkach określonych w Regulaminie.

 

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z cooKING, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,

Zespół cooKING

 

 

 

1) O NAS

 1. Właścicielem serwisu jest cooKING z siedzibą w Przeźmierowie, NIP: 7781422891,  adres poczty elektronicznej: hello@cookingcatering.com.pl, numery kontaktowe wskazane są na stronie Serwisu w zakładce „Kontakt” (dalej jako: „Usługodawca” lub „Sprzedawca”).
 2. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług oraz Usług Elektronicznych Serwisu . Obok Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Usługobiorcy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które za pomocą Serwisu Internetowego mogą korzystać z dostarczanych przez Serwis Usług Elektronicznych oraz pozostałych jego funkcjonalności, w tym dokonać zakupu Usługi.

 

 

2) DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. CENNIK – cennik Usług dostępny na stronie Serwisu Internetowego .
  2. DIETA, USŁUGA – usługa przygotowania i dostawy posiłków wskazanych szczegółowo na stronie Serwisu w ramach cateringu dietetycznego, realizowana przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie oraz w umowie o świadczenie Usługi zawartej zgodnie z Regulaminem.
  3. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do soboty.
  4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia na Usługę, w szczególności poprzez dodanie Usług do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków świadczenia Usługi, w tym jej rodzaju, ilości i czasu świadczenia, a także wybranie sposobu dostawy lub odbioru i płatności.
  5. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę o świadczenie Usługi ze Sprzedawcą.
  6. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  7. KONTO USŁUGOBIORCY, KONTO – Usługa Elektroniczna, elektroniczne konto w Serwisie Internetowym , to jest oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym z wykorzystaniem jego funkcjonalności, w szczególności informacje o złożonych Zamówieniach oraz wykupionych Usługach.
  8. NEWSLETTER –Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail oraz SMS, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy na podany przez siebie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowych Usługach, funkcjonalnościach i aktualnościach w Serwisie Internetowym, nowych wpisach na blogu Serwisu, poradach i wskazówkach, promocjach, zaproszenia do ankiet Usługodawcy, kody rabatowe na Usługi, życzenia świąteczne oraz zaproszenia na eventy lub akcje organizowane lub polecanych przez Usługodawcę.
  9. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
  10. REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu Internetowego oraz Usług.
  11. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, cooKING – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://cookingcatering.com.pl/ oraz jego subdomenami.
  12. STREFA DOWOZU – obszar dostaw Usługi wskazany w zakładce informacyjnej dostępnej na stronie Serwisu Internetowego pod tytułem „Strefa dowozu” obejmujący wskazane miasta główne oraz okoliczne miejscowości. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Usługodawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Dodatkowo w sytuacji niemożności realizacji dostawy pod podany adres, Klient jest o tym informowany.
  13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym.
  15. USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA – cooKING z siedzibą w Poznaniu, posiadająca adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Folwarczna 68, 62-081 Przeźmierowo,  NIP: 7781422891 adres poczty elektronicznej: hello@cookingcatering.com.pl, dodatkowe numery kontaktowe wskazane są na stronie Serwisu w zakładce „Kontakt”.
  16. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  17. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usługi ze Sprzedawcą.

 

 

3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z cooKING w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców i Klientów oraz osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).
 3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu Internetowego: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 20.0 i wyższej (stabilnej), Google Chrome w wersji 25.0. i wyższej (stabilnej); (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript; (5) minimalna rozdzielczość ekranu 1280×1040 px.

 

 

4) USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
  1. Formularza Zamówienia;
  2. Konto;
  3. Newsletter
 3. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne oraz Usługi bez wad.

 

 

5) WARUNKI KORZYSTANIA Z FORMULARZA ZAMÓWIENIA

 1. Pełne korzystanie z Formularza Zamówienia w sposób umożliwiający złożenie Zamówienia nie wymaga posiadania Konta przez Usługobiorcę i zalogowania się na nie. W celu rejestracji Konta należy kliknąć w pole „Zamów”, a następnie wybrać „Załóż nowe konto”. W przypadku jednak posiadania Konta lub jego utworzenia w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia, w ramach Konta zostanie zapisana historia składanych Zamówień.
 2. Korzystanie z Formularza Zamówienia zaczyna się z chwilą rozpoczęcia przez Usługobiorcę jego uzupełniania na stronie Serwisu Internetowego, poprzez wybór rodzaju Usługi i określenie pozostałych warunków świadczenia Usługi spośród dostępnych w Formularzu Zamówienia.
 3. Złożenie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych lub zaprzestania składania Zamówienia.
 4. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, miejsce dostawy Usługi (ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto) adres dostaw weekendowych, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, preferowane godziny dostawy spośród dostępnych w Formularzu Zamówienia (oraz danych dotyczących świadczenia Usługi: rodzaj Usługi, ilość, okres i data rozpoczęcia świadczenia Usługi, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy, adresu firmy (jeżeli jest inny niż dostawy) oraz numeru NIP.
 5. Klient w Formularzu Zamówienia może podać swoje dane lub dane innych osób, które będą korzystały z Diety – w takim wypadku osoby te nie stają się Klientami ani Usługobiorcami w rozumieniu Regulaminu, to Klient nadal pozostaje stroną umowy o świadczenie Usług ze Sprzedawcą oraz jest obowiązany posiadać wymagane prawem podstawy prawne do podania w Formularzu Zamówienia danych innych osób korzystających z Diety (np. zgodę) i powierzenia ich Sprzedawcy celem dostarczenia Diety.
 6. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

 

 

6) WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA

 1. Rozpoczęcie korzystania z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola akcji oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej.
 2. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, hasło oraz danych dotyczących świadczenia ewentualnych Usług: adres Usługi (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres dostaw weekendowych/świątecznych, preferowane godziny dostawy spośród dostępnych.
 3. Utworzenie Konta możliwe jest także podczas składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia – w takim wypadku konieczne jest zaznaczenie odpowiedniego checkboxa oraz podanie dodatkowo hasła.
 4. Usługobiorca może posiadać jedno Konto w Serwisie Internetowym w tym samym czasie. Usługobiorca jest obowiązany do nieudostępniania swojego Konta (w tym danych do logowania) osobom trzecim i do samodzielnego korzystania z Konta oraz składania Zamówień. Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
 5. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@cookingcatering.com.pl lub też pisemnie na adres: ul. Folwarczna 68, 62-081 Przeźmierowo. Usługobiorca może także samodzielnie zrezygnować z dalszego korzystania z Konta poprzez usunięcie Konta Usługobiorcy korzystając z opcji dostępnych w jego ramach. Usunięcie Konta nie ma wpływu na realizację uprzednio zakupionych Usług.

 

 

7) WARUNKI KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA

 1. Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne. Zapisanie na Newsletter możliwe jest poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania Zamówienia w cooKING za pomocą Formularza Zamówienia lub tworzenia Konta za pomocą formularza rejestracji.
 2. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@cookingcatering.com.pl lub pisemnie na adres: ul. Folwarczna 68, 62-081 Przeźmierowo. Rezygnacja z Newslettera możliwa jest także poprzez kliknięcie w link umożliwiający rezygnację podany w każdej wiadomości przesłanej w ramach Newslettera.

 

 

8) ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI

 1. Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie Usługi przez Sprzedawcę na rzecz Klienta jest uprzednie złożenie przez Klienta Zamówienia oraz następnie potwierdzenie jego otrzymania i przyjęcie przez Sprzedawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Cena Usługi uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego podana jest w złotych polskich i jest ceną łączną, to jest zawiera podatki, koszty dostawy, odbioru i inne koszty konieczne do realizacji Usługi. W przypadku zawierania umowy o świadczenie Usługi za pomocą poczty elektronicznej informacja o łącznej cenie podawana jest Klientowi za jej pomocą przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi.
 3. Zamówienie może zostać złożone przez Klienta za pomocą Formularza Zamówienia zgodnie z pkt. 6 Regulaminu, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres hello@cookingcatering.com.pl. Zamówienie składane za pomocą poczty elektronicznej powinno zawierać tożsame dane, jak w przypadku Zamówienia składanego za pomocą Formularza Zamówienia – w razie braków lub potrzeby uzupełnienia informacji Sprzedawca poprosi Klienta o ich uzupełnienie.
 4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie je przyjmuje, co jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usługi. Samo rozpoczęcie realizacji Usługi uzależnione jest następnie od daty rozpoczęcia Usługi wskazanej w przyjętym Zamówieniu oraz od uprzedniego dokonania płatności przez Klienta zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie.
 5. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i zawarcia umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o zawarciu umowy o świadczenie Usługi.
 6. Rozpoczęcie realizacji Usługi (dostaw) następuje od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego w przyjętym Zamówieniu z uwzględnieniem poniższych zasad:
  1. w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę do godziny 14:00 w dni od poniedziałku do czwartku rozpoczęcie realizacji Usługi będzie miało miejsce w drugim dniu przypadającym po dniu opłacenia zamówienia (na przykład: Usługa opłacona w poniedziałek o godzinie 10:00, może zostać dostarczona najwcześniej w środę), nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego w przyjętym Zamówieniu;
  2. w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę do godziny 14.00 w piątek, rozpoczęcie realizacji Usługi będzie miało miejsce najwcześniej w najbliższy poniedziałek – dzień rozpoczęcia Usługi zostanie każdorazowo wskazany w przyjętym Zamówieniu;
  3. w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę do godziny 14.00 i po tej godzinie w sobotę, rozpoczęcie realizacji Usługi będzie miało miejsce najwcześniej w najbliższy wtorek – dzień rozpoczęcia Usługi zostanie każdorazowo wskazany w przyjętym Zamówieniu;
  4. w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę w niedzielę do godz. 14.00, rozpoczęcie realizacji Usługi będzie miało miejsce najwcześniej w najbliższy wtorek – dzień rozpoczęcia Usługi zostanie każdorazowo wskazany w przyjętym Zamówieniu;
  5. w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę po godzinie 14:00 w dni od poniedziałku do piątku oraz w niedziele rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi zgodnie z zasadami obowiązującymi do godziny 14:00 w dniu następnym – dzień rozpoczęcia Usługi zostanie każdorazowo wskazany w przyjętym Zamówieniu.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi warunków zawartej umowy na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Treść umowy o świadczenie Usługi jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego Usługodawcy.
 8. Klient jest uprawniony zwrócić się do Usługodawcy z propozycją zmiany warunków umowy o świadczenie Usługi oraz do dokonania ich zmiany po uprzednim wspólnym ustaleniu z Usługodawcą warunków zmiany oraz ich wspólnej akceptacji.

 

 

9) SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA USŁUGĘ

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy o świadczenie Usługi:
  1. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy- sposób płatności dostępny dla Zamówień składanych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  2. Płatności elektroniczne za pośrednictwem systemu Tpay,– możliwe dostępne sposoby płatności za pośrednictwem systemu Tpay w cooKING wskazane są każdorazowo przed rozpoczęciem dokonywania płatności z tytułu umowy o świadczenie Usługi za pomocą systemuTpay, Usługobiorca ma możliwość uzyskania informacji w tym zakresie także kontaktując się z Usługodawcą z wykorzystaniem danych wskazanych w pkt. 13. Regulaminu.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, Sprzedawca poinformuje Klienta o jego numerze za pośrednictwem poczty elektronicznej po złożeniu Zamówienia.
 3. W przypadku korzystania przez Klienta z płatności za pośrednictwem systemu Tpay (transakcje płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą) obsługę tych płatności prowadzi spółka PayU  z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000412357
  przez Sąd Rejonowy dla Poznań – NIP 7773061579 oraz REGON 300878437.
 4. Klient obowiązany jest do dokonania płatności za Usługę najpóźniej do godziny 14.00 na 2 Dni Robocze przed dniem rozpoczęcia Usługi wskazanym w przyjętym Zamówieniu – w przypadku późniejszej płatności zastosowanie znajdują zasady z punktu 8 ust. 6 Regulaminu.

 

 

10) KOSZT, SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY USŁUGI DO KLIENTA

 1. Dostawa w ramach realizacji Usługi dostępna jest na obszarze wskazanym w zakładce informacyjnej dostępnej na stronie Serwisu Internetowego – we wskazanych miastach głównych oraz w okolicznych miejscowościach (Strefa Dowozu). Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Usługodawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Dodatkowo w sytuacji niemożności realizacji dostawy pod podany adres, Klient jest o tym informowany przez Usługodawcę.
 2. Dostawa realizowana jest przez Sprzedawcę lub na zlecenie Sprzedawcy.
 3. Dostawa jest realizowana zgodnie z zawartą umową o świadczenie Usługi – od dnia oraz przez okres i pod adres ustalony umową o świadczenie Usługi, z zastrzeżeniem zdania następnego. Rozpoczęcie realizacji Usługi (dostaw) następuje od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego w przyjętym Zamówieniu z uwzględnieniem poniższych zasad:
  1. w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę do godziny 14:00 w dni od poniedziałku do czwartku rozpoczęcie realizacji Usługi będzie miało miejsce w drugim dniu przypadającym po dniu opłacenia zamówienia (na przykład: Usługa opłacona w poniedziałek o godzinie 10:00, może zostać dostarczona najwcześniej w środę), nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego w przyjętym Zamówieniu;
  2. w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę do godziny 14.00 w piątek, rozpoczęcie realizacji Usługi będzie miało miejsce najwcześniej w najbliższy poniedziałek – dzień rozpoczęcia Usługi zostanie każdorazowo wskazany w przyjętym Zamówieniu;
  3. w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę do godziny 14.00 i po tej godzinie w sobotę, rozpoczęcie realizacji Usługi będzie miało miejsce najwcześniej w najbliższy wtorek – dzień rozpoczęcia Usługi zostanie każdorazowo wskazany w przyjętym Zamówieniu;
  4. w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę w niedzielę do godz. 14.00, rozpoczęcie realizacji Usługi będzie miało miejsce najwcześniej w najbliższy wtorek – dzień rozpoczęcia Usługi zostanie każdorazowo wskazany w przyjętym Zamówieniu;
  5. w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę po godzinie 14:00 w dni od poniedziałku do piątku oraz w niedziele rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi zgodnie z zasadami obowiązującymi do godziny 14:00 w dniu następnym – dzień rozpoczęcia Usługi zostanie każdorazowo wskazany w przyjętym Zamówieniu.
 4. Dostawa jest realizowana w Dni Robocze w godzinach podanych w Formularzu Zamówienia. Klient może podać w Formularzu Zamówienia preferowane godziny dostawy w dostępnym przedziale czasowym, aczkolwiek nie są one wiążące dla Sprzedawcy – Sprzedawca może dokonać dostawy w całym podanym przedziale czasowym. W przypadku Usługi obejmującej także dni niebędące Dniami Roboczymi, dostawa posiłków na te dni w ramach Usługi dokonywana jest w ostatni Dzień Roboczy poprzedzający te dni, chyba że Usługodawca i Klient ustalą dostawę w inny sposób.

 

 

11) PROMOCJE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Usług oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Ewentualne zmiany cen Usług obowiązują od momentu wprowadzenia ich na stronę Serwisu Internetowego i nie dotyczą Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem oraz nie naruszają już zawartych umów o świadczenie Usług.
 2. Przeprowadzane przez Sprzedawcę akcje promocyjne w Serwisie Internetowym nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Szczegółowe informacje zawarte są każdorazowo w warunkach lub regulaminie danej promocji.

 

 

12) KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: hello@cookingcatering.com.pl oraz poczta tradycyjna (ul. Folwarczna 68, 62-081 Przeźmierowo), za pośrednictwem których można wymieniać informacje dotyczące korzystania z cooKING oraz Usług świadczonych przez Sprzedawcę. Usługobiorcy i Klienci mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

 

 

13) REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU INTERNETOWEGO ORAZ USŁUG

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego oraz świadczeniem Usług Usługobiorca oraz Klient może złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: hello@cookingcatering.com.pl lub pisemnie na adres: (ul. Folwarczna 68, 62-081 Przeźmierowo
 2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenia Usługobiorcy / Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

 

14) UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Niniejszy punkt Regulaminu reguluje umowne prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi zastrzeżone dla obu stron tej umowy, to jest dla Sprzedawcy oraz dla Klienta.
 2. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi bez podania przyczyny w terminie do godziny 14:00 na 2 Dni Robocze przed dniem rozpoczęcia Usługi wskazanym w przyjętym Zamówieniu.
  1. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: (ul. Folwarczna 68, 62-081 Przeźmierowo lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@cookingcatering.com.pl .
  2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi z ważnych przyczyn, to jest: (1) realizacja Usługi wykracza poza Strefę Dowozu; (2) brak możliwości realizacji Usługi w godzinach podanych przez Klienta i brak akceptacji Klienta innych godzin w dostępnym przedziale czasowym w Formularzu Zamówienia; albo (3) brak możliwości realizacji Usługi o parametrach podanych przez Klienta (dotyczy to modyfikacji przez Klienta Usługi dostępnej w standardowej ofercie w sposób, który nie jest możliwy do realizacji przez Sprzedawcę). Sprzedawca może wykonać przysługujące mu prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi w terminie do 3 Dni Roboczych przed dniem rozpoczęcia Usługi wskazanym w przyjętym Zamówieniu. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca, na życzenie Klienta, jest zobowiązany podjąć z Klientem negocjacje celem zaproponowania Klientowi umowy o świadczenie Usługi możliwej do realizacji przez Sprzedawcę uwzględniając przy tym życzenia Klienta oraz aktualne możliwości i ofertę Sprzedawcy.
 4. Umowne prawa odstąpienia, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu mają charakter dodatkowy, dobrowolny i nie wyłączają, nie zawieszają ani nie ograniczają innych praw Klienta przewidzianych przepisami prawa.

 

 

15) USTAWOWE ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców oraz Klientów będących konsumentami i dotyczy umów zawieranych między nimi, a Usługodawcą.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 14 ust. 2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem pkt. 14 ust. 4 Regulaminu.
 4. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o jej świadczenie, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 5. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: (ul. Folwarczna 68, 62-081 Przeźmierowo lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hellot@cookingcatering.com.pl.
 6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 7. Wzór formularza odstąpienia od umowy, zawarty w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu.

 

 

16) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców i Klientów będących konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Konsument może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 

17) PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego , za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

18) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE FIRM

 1. Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców oraz Klientów niebędących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Klient niebędący konsumentem zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów celem uwzględnienia ich w trakcie realizacji Usługi.
 4. Przyjęcie i zrealizowanie Usługi – także z uwzględnieniem informacji, o których mowa powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Sprzedawcy za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta niebędącego konsumentem, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Sprzedawcy na pozostałe przyjmowane przez Klienta niebędącego konsumentem płyny i produkty.
 5. W razie nieodebrania przez Klienta niebędącego konsumentem dostarczonego posiłku spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz. 14:00 na 2 Dni Robocze poprzedzające dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot Usługi uważa się za skutecznie doręczony. Klient niebędący konsumentem nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Usługę w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Usługi.
 6. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Sprzedawcy (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Usługi Klientowi niebędącemu konsumentem, a Klientowi takiemu nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.
 7. Klientowi niebędącemu konsumentem nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmniejszenia pakietu.
 8. W razie niezgodności przedmiotu Usługi lub sposobu jej realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym Regulaminem, Klient niebędący konsumentem uprawniony jest do złożenia reklamacji w terminie 3 Dni Roboczych od realizacji Usługi lub jej części, które dotyczy reklamacja. Zgłoszenia reklamacyjne po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
 9. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 10. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej lub Usługi ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 11. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy lub Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconego wynagrodzenia za Usługę, a w przypadku jego braku do wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) zł. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy lub Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 12. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy lub Klienta niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
 13. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

 

19) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez cooKING zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu – Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobu dostaw lub płatności; dodania nowych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu oraz dodania nowych sposobów płatności. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca/Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy o świadczenie Usług.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół cooKING catering

 

 

 

 

 

 

 

20) ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO REGULAMINU – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

–  Adresat:

cooKING
ul. Folwarczna 68, 62-081 Przeźmierowo
hello@cookingcatering.com.pl

 

–& Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

 

–  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–  Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–  Adres konsumenta(-ów)

–  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–  Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Załącznik